Ny masteroppgave i politivitenskap

Vi gratulerer Aleksander Phillips og Håkon T. Austad med masteroppgaven "Politiets rolle i deteksjonen av sammensatte trusler".

Illustrasjonsbilde: Aleksander Phillips

Hva er sammensatte trusler?

Denne type trusler kan forstås som statlige eller ikke-statlige aktørers trusler om, eller bruk av, en kombinasjon av ulike virkemidler for å utnytte sårbarheter, skape uro og oppnå bestemte politiske eller strategiske mål. Sammensatte trusler er utfordrende å håndtere fordi trusselaktørene ofte opptrer fordekt fordi de ønsker å unngå eskalering til konvensjonell militær maktbruk og respons. I tillegg utnyttes sårbarheter i samfunnet. Sammensatt virkemiddelbruk kan dermed berøre flere samfunnsaktører i det sektorinndelte norske samfunnet, noe som krever en sammensatt respons med samarbeid på tvers av beredskapssystemet.

Problemstilling

Formålet med masteroppgaven er først og fremst å utforske hvilken rolle politiet kan ha i forbindelse med sammensatte trusler. Selv om det også ville vært interessant å fokusere på politiets ansvar og rolle i håndteringen av sammensatt virkemiddelbruk, har forfatterne avgrenset besvarelsen til å fokusere på hva politiets rolle er ved oppdaging og avdekking av slike trusler.

Metode

Masteroppgaven er en kvalitativ forskningsstudie som undersøker hvilken rolle politiet har i deteksjonen av sammensatte trusler. I oppgaven benyttes en strukturert litteraturgjennomgang som grunnlag for en påfølgende morfologisk analyse. Resultatene brukes til å utvikle et rammeverk for å konstruere scenarier som referansepunkt for videre drøfting.

Funn

Analysene viser at et bredt spekter av offentlige og private aktører kan berøres ved sammensatt virkemiddelbruk. Etterretnings- og sikkerhetstjenestene (EOS) har et særlig ansvar for deteksjon og situasjonsforståelsen som kan opparbeides gjennom involvering og informasjonsdeling fra berørte samfunnsaktører. Politiets rolle i deteksjonen avgrenses dermed til primært å være informasjonsdeling til EOS-tjenestene. EOS-tjenestene har således et ansvar for at politiet og øvrige samfunnsaktører har tilstrekkelig kunnskap for detektering og varsling.
Med politiets brede samfunnsoppdrag - deres maktmonopol i fredstid og deres lokale og nasjonale tilstedeværelse i kontakt med befolkningen og andre samfunnsaktører - har politiet en særegen stilling i samfunnet. Politiet kan dermed selv detektere eller bli varslet om all slags mistenkelig aktivitet, herunder potensielt sammensatt virkemiddelbruk.
Sammensatt virkemiddelbruk kan ved første øyekast fremstå som kriminell aktivitet. Her har politiet et særegent ansvar for å undersøke, håndtere og etterforske slike hendelser. Som et resultat av politiets undersøkelser vil man kunne erverve seg informasjon som samfunnet ellers ikke vil få tilgang til. Slik informasjon kan være avgjørende i vurderingen av om en bakenforliggende aktør med større politiske og strategiske mål står bak.

Fulltekst i PIA: https://hdl.handle.net/11250/2780592