Fra grooming til seksuell utpressing

Det nye semesteret er i gang og det betyr også nye forskningspublikasjoner. Professor i rettsvitenskap, Inger Marie Sunde, er først ute med artikkelen "Fra grooming til seksuell utpressing: Behov for mer effektivt vern mot nettovergrep" som er publisert i Tidsskrift for strafferett.

Bilde av bakhodet på en mann som sitter på et mørkt rom. Han er på pcen.
ENDRINGER: Sunde foreslår at det burde gjøres endringer i straffelovens bestemmelse om grooming.

Artikkelen behandler straffelovens bestemmelse om grooming (§ 306) og foreslår endringer som styrker barns vern mot seksuelle overgrep på internett. For det første foreslås bestemmelsen endret slik at den foruten å ramme avtale om fysisk møte med barnet slik den gjør i dag, også rammer avtale om møte online. Forutsetningen er at avtalen er seksuelt motivert. En endring som foreslått vil bringe straffebestemmelsen på linje med den teknologinøytrale svenske bestemmelsen. For det andre foreslås det en ny bestemmelse som straffer voksne som oppgir falske opplysninger om kjønn og alder når de kontakter barn, uavhengig av hva som er motivet.

Sunde begrunner det med at siden barnet er den sårbare parten, bør loven legge opp til at kontakt med voksne skal skje på barnets premisser. For at barnet skal kunne ta stilling til om det virkelig vil ha kontakt med en voksen må det få korrekte identitetsopplysninger. Endelig foreslås det en ny bestemmelse om seksuell utpressing, tilsvarende straffebestemmelsen om økonomisk utpressing. Bestemmelsen vil ikke innebære noen reell nykriminalisering, men vil tydeliggjøre den strafferettslige beskyttelsen av barn online. Stine Sofies Stiftelse har fattet interesse for artikkelen og ønsker å følge opp forslagene overfor myndighetene.

Du kan lese hele artikkelen i PIA.

Bli bedre kjent med Inger Marie Sunde