Experiencing trust in multiagency collaboration to prevent violent extremism

Randi Solhjell har sammen med Jennie Sivenbring, Mari Kangasniemi, Hanna Kallio, Tina Wilchen Christensen, Håvard Haugstvedt og Ingvild Magnæs Gjelsvik skrevet artikkelen "Experiencing trust in multiagency collaboration to prevent violent extremism: A Nordic qualitative study" i tidsskriftet Journal of Deradicalization.

Randi Solhjell. Foto: privat.

Denne studien omhandler tverretatlig samarbeid mellom aktører som jobber innen helse- og sosialtjenester og politi- og beredskapstjenester med det formål å forebygge voldelig ekstremisme. Tidligere forskning på tverretatlig samarbeid har vist seg nyttig i forbindelse med forebygging av voldelig ekstremisme. Det har imidlertid vært mindre forskning på hvordan samarbeidet har fungert i praksis nettopp til et slikt formål.

Målet med denne studien er å forklare viktigheten av tillit for at et slikt samarbeid skal fungere på tvers av etater når de skal forebygge voldelig ekstremisme. Datainnsamling har foregått på tvers av de nordiske landene i perioden 2018-2020. Undersøkelsen baserer seg på data innsamlet gjennom gruppediskusjoner med tverretatlig team (N=13) og enkeltintervjuer (N=78) med gruppemedlemmene.

I undersøkelsen fant man at tillit er noe som skjer på tre sammenhengende nivåer: 1) strukturelt, 2) profesjonelt og 3) personlig nivå. Både positive og negative endringer på alle disse nivåene kan videre påvirke opplevelse av tillit og dermed også samarbeid. Forfatterne mener at tillit er noe som må forstås på alle disse nivåene, og at særlig personlig tillit kan være med å bygge en mer generell tillit til institusjoner og etater.

Artikkelen er basert på forskningsprosjektet Handling Extremism - Nordic Approaches (HEX-NA), finansiert av NordForsk samt alle de respektive institusjonene som er med (Politihøgskolen, Gøteborg Universitet, Aarhus Universitet, Turku Universitet, og C-Rex, Universitetet i Oslo).

Les artikkelen i PIA