Erfaringsbasert master i etterforskning - Skjulte etterforskningsmetoder

"Hva tenker politiet selv om utfordringer og muligheter ved bruk av skjulte etterforskningsmetoder?" er spørsmålet som masterstudent Lene Espedalen undersøker i hennes erfaringsbaserte master i etterforskning som ble levert tidligere i år.

Redigert foto av en datamaskin og en mobil i sort/hvitt
Illustrasjonsfoto: Lene Espedalen

Bakgrunn og problemstilling

Politiet har i lang tid hatt adgang til å benytte skjulte etterforskningsmetoder i kampen mot alvorlig kriminalitet. Kriminalitetsbildet er i stadig utvikling, og oppgaven søker å beskrive hvordan de ulike skjulte etterforskningsmetodene utfordrer lovverk, EMK og kontrollmekanismer, samtidig som den utforsker politiets oppfatning rundt bruken av skjulte etterforskningsmetoder. Hvilke utfordringer og muligheter er det ved bruken av disse metodene? Hvilke utfordringer og muligheter ved bruk av skjulte etterforskningsmetoder ser politietterforskere i sin arbeidshverdag?

Metode

Oppgavens tema ligger innenfor et relativt uutforsket område, og blir belyst gjennom fem anonymiserte og semistrukturerte dybdeintervju av politietterforskere med tilknytning til etterforskningsavdelinger som etterforsker alvorlig kriminalitet. Oppgaven søker altså refleksjon rundt politiets bruk av skjulte etterforskningsmetoder - sett fra politietterforskernes ståsted.

Funn

Studien viser at bruken av skjulte etterforskningsmetoder innebærer utfordringer innen etikk, lovverk, ressursbruk, økonomi, og ikke minst teknologi. Videre forsøker studien også å få frem hvordan både bruken av, og behovet for, de ulike metodene har endret seg - sett med politiets øyne. Konsekvensene av kriminalitets-, samfunns- og teknologiutviklingen reiser også spørsmål ved om politiet klarer å holde følge med utviklingen.

Les oppgaven i PIA

Sjekk ut andre masteroppgaver som er skrevet av studenter ved Politihøgskolen her, her og her.