Avhandling om uriktige anklager om voldtekt

I forbindelse med masterutdanningen i etterforskning ved Politihøgskolen arbeides det med en masteravhandling om temaet uriktige anklager om voldtekt.

Illustrasjonsfoto av statue

Gjennom dette masteroppgaveprosjekt søker man å kartlegge antallet saker der en person er anmeldt for uriktig anklage for voldtekt (straffeloven § 222) og utfallet av disse. I tillegg skal prosjektet analysere rettens bevisvurdering i frifinnende og fellende dommer i saker om uriktig anklage. Omfangsundersøkelsen og tekstanalysen av dommer utforsker et relativt ukjent felt i norsk kontekst. Dataene vil behandles med respekt i tråd med god forskningsetikk. Det overordnede formålet med prosjektet er å bidra til en kunnskapsbasert argumentasjon i samfunnsdebatten.

Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) har vurdert prosjektet til å ha potensielt stor samfunnsnytte og at behandlingen av denne typen personopplysninger hjemles i allmennhetens interesse. Videre vurderer NSD det slik at personvernulempen reduseres for den enkelte ved at det ikke registreres direkte identifiserende opplysninger i datamaterialet. Prosjektet har fått de nødvendige godkjenninger fra Politidirektoratet, Riksadvokaten, Politihøgskolen og NSD.

Omfangsundersøkelsen for anmeldte saker vil baseres på tallmaterialet hentet fra to av politiets registre; straffesaksregisteret Strasak og straffesaksbehandlingssystemet BL. Politidirektoratet og Riksadvokaten har vurdert prosjektet og gitt dispensasjon fra taushetsplikten. I politiets registre fremkommer sensitive personopplysninger knyttet til behandlingen av den enkelte straffesak. Data som vil lagres og bearbeides videre i arbeidsprosessen fra aktuelle politisystemer er:

  • årstall for anmeldt forhold
  • informasjon om hva anklagen gjaldt herunder der det gjelder aktuelle straffebud om voldtekt fra ny og gammel straffelov
  • i de sakene som er behandlet i retten vil referansenummeret på dommen lagres for å kunne søke opp den aktuelle dommen i forbindelse med tekstanalysen av dommer
  • det juridiske utfallet av saken. Formålet med å lagre denne dataen er å kunne si noe om hvor mange av sakene som henlegges og påtaleavgjøres.

Tekstanalysen er hovedsakelig basert på dommer publisert på LovData. Ved behov for utvidelse av utvalget vil aktuelle rettsinstanser eller Domstolsadministrasjonen kontaktes for utlevering. Fra dommene vil følgende personsensitive opplysninger lagres og bearbeides:

  • informasjon om kjønn og fødselsår på tiltalte og fornærmede
  • relasjon mellom tiltalte og fornærmede
  • administrative opplysninger der involverte i rettssaken vil kunne gjenkjennes indirekte b.la. ut fra dommens referansenummer, saksbeskrivelse, samt opplysninger om involvertes rolle og hvilken domstol som har behandlet saken. Det tas høyde for at både embetsmenn, lekdommere, vitner, tiltalte og fornærmede kan gjenkjennes indirekte i materialet. Dette er opplysninger som enhver annen kan lese seg frem til i dommer som er offentlig tilgjengelig på LovData
  • hvilke bevis det fremkommer er fremlagt for retten og hvordan retten har vurdert disse

Det vil ikke gjøres koblinger mellom registeropplysningene og dommene. Datamaterialet lagres separat på servere tilknyttet politiet og Politihøgskolen. Datafilene er kryptert og ferdig overføring av dataen mellom enheter vil gjøres via kryptert minnepenn. Dataen vil slettes fra alle lagringssteder når masteren er forsvart og karakter er fastsatt. Prosjektet er tiltenkt avsluttet innen høsten 2020. Skulle det bli forsinkelser i prosessen vil personopplysninger senest slettes den 31.08.2021.

Siden det ikke har vært mulig å identifisere og kontakte enhver som har vært involvert i en slik sak i rettssystemet har vi opprettet denne informasjonssiden. Informasjonssiden er et tiltak for å ivareta de involvertes rett til informasjon og deres rett til å protestere. Anmodning om innsyn, retting, begrensning eller sletting av personopplysninger, samt protest og klager knyttet til behandlingen av disse, kan sendes til Politihøgskolens personvernombud per e-post til personvernombud@phs.no. Enhver henvendelse vil vurderes og behandles av Politihøgskolen.