Studentrådet og undergrupper

Studentrådet skal jobbe for å fremme og ivareta din og andres studenters interesser overfor Politihøgskolens ledelse og administrasjon og andre relevante aktører. Studentrådet har også undergrupper slik som idrettslaget.

Studentråd på hvert studiested

Hvert studiested har sitt studentråd. Studentrådene er likeverdige og uavhengige. Meld din interesse for å skape et godt og engasjerende studentmiljø.

Ditt Studentråd har også ansvaret å forvalte og bevilge tildelte velferdsmidler fra Politihøgskolen og fra studentsamskipnadene.  

Studentrådet har egne statutter, se lenger ned på siden.

Alle studentråd har regelmessige møter med skolens ledelse. 

Hvis du er student på en av våre utdanninger, finner du mer detaljert informasjon om dette ved å logge inn på Studentportalen (for studenter ved Politihøgskolen).

Kontakt Studentrådet

Studentrådet i Bodø: studentradsleder.bodo@phs.no
Studentrådet i Oslo: studentradsleder.oslo@phs.no
Studentrådet i Stavern: studentradsleder.stavern@phs.no

Statutter for Studentrådet ved Politihøgskolen

Ikrafttredelse: 01.01.2020

Reviderte statutter gjeldende fra: 01.06.2020

§ 1 Generelt

Studentene ved Politihøgskolens tre utdanningssteder - Oslo, Bodø og Stavern - er uavhengige av hverandre og representerer studentene ved sitt utdanningssted.

Dersom ikke annet er spesifisert i statuttene brukes navnet Studentrådet om Politihøgskolens tre studentråd; Oslo, Bodø og Stavern.

I statuttene brukes betegnelsen B1, B2 og B3 om de tre studieårene. Disse statuttene skal til enhver tid være oppdatert.

§ 2 Formål

Studentrådet er studentenes tillitsmannsapparat og skal ivareta studentenes interesser overfor skolens ledelse og administrasjon. Studentrådet skal også ivareta studentenes interesser utenfor skolen ved å synliggjøre studentenes ønsker og krav ovenfor andre aktører.

Studentrådet skal bidra til at det etableres et godt faglig og psykososialt studiemiljø på Politihøgskolen.

§ 3 Konstitusjon

Studentrådet skal bestå av en tillitsvalgt og en vararepresentant fra hver klasse i B1 og B3. Klassene er selv ansvarlige for at det velges en tillitsvalgt og en vararepresentant innen tre uker etter studiestart. Disse velges for ett år av gangen.

Første studentrådsmøte skal holdes innen fire uker etter studiestart. Der velges leder, nestleder, og økonomiansvarlig blant de tillitsvalgte. Leder skal velges blant de tillitsvalgte i B3, og nestleder blant de tillitsvalgte i B1.

Studentrådets leder og nestleder blir, etter ønske, fristilt fra vervet som tillitsvalgt for sin klasse. Det vil si at vararepresentant blir tillitsvalgt og at det må velges en ny vararepresentant i klassen (e) som blir berørt av dette.

Oslo:

På første studentrådsmøte skal det velges et studentrådsstyre. Dette består av Studentrådets leder, nestleder og økonomiansvarlig, ytterligere en økonomiansvarlig, to sekretærer og to styremedlemmer - til sammen åtte styremedlemmer velges på dette møtet. Totalt består styret av ni personer. En kasserer og sekretær bør velges fra hhv. B1 og B3. Minst tre av medlemmene i styret skal være studenter i B1.

Studentrådsstyret er ansvarlig for å forbedre saker til studentrådet, og kan ved mandat fra studentrådet ta avgjørelser og ferdigbehandle saker.

Bodø:

På første studentrådsmøte skal det velges en økonomiansvarlig. Det skal også velges to representanter til Læringsmiljøutvalget (LMU): En leder og en nestleder.

Stavern:

I tillegg til leder, nestleder og økonomiansvarlig, velges det en sekretær.

Oslo, Bodø og Stavern:

Ved hvert av de tre utdanningsstedene skal det blant B1-studentene velges en representant og en vararepresentant som skal representere studentene når de går i B2. Representanten har ansvar for å lede første studentrådsmøte når han/hun kommer tilbake til sitt utdanningssted i B3.

Bodø og Stavern:

Dette valget skal skje innen 1. mai. Representanten i B2 bør så vidt mulig ha praksissted i samme område som hans/hennes utdanningssted ligger, og vedkommende har møterett og stemmerett på lik linje med studentrådets øvrige medlemmer.

Oslo:

Hovedtillitsvalgt velges i samme periode som fordelingen av praksisplasser foregår. Denne tillitsvalgte tildeles praksisplass i Oslo PD, eller i nærheten etter ønske. B1, nåværende hovedtillitsvalgt og B3 har stemmerett ved valg av neste års hovedtillitsvalgt.

Hovedtillitsvalgt B2 skal ivareta kullets interesser opp mot skolen og studentrådet. I dette ligger deltagelse i studentdemokrati, og på møter mellom studentrådsledelsen og skolens ledelse.

I tillegg til å være talsperson for eget kull er hovedtillitsvalgt B2 også bindeledd mellom flere studentråd, og kan bidra med viktig informasjon om hva som har blitt behandlet i foregående studentråd, og utfall av disse sakene.

§ 4 Oppgaver

Studentrådet er suverent når det gjelder å representere studentene overfor skolens ledelse og administrasjon. Andre organer kan likevel representere studentene overfor skolen, etter anmodning og godkjennelse fra Studentrådet.

Studentrådets leder har hovedansvaret for at Studentrådet arbeider planmessig mot sine mål og i overensstemmelse med statutter og beslutninger.

Det er Studentrådets leder som representerer og formidler Studentrådets synspunkter overforulike aktører. Leder kan likevel delegere oppgaver i enkeltsaker. I saker av prinsipiell betydning plikter leder å informere Studentrådet og innhente dets samtykke/mening før han/hun uttaler seg. Også i andre fora hvor studentenes interesser måtte berøres, skal
studentrådet sørge for at studentene representeres.

Representanten fra B2 er ansvarlig for å sende ut informasjon om studentrådsarbeidet til sine respektive studenter.

Studentrådet skal tilse at de får det de skal ha av velferdsmidler, fra Politihøgskolen. Studentrådet kan fritt forvalte og bevilge velferdsmidlene slik det ønsker.

Oslo:

Studentrådet er ansvarlig for å søke om driftstøtte fra Velferdstinget (VT) og velferdsmidler fra Kulturstyret (KS) ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Studentrådet må også sørge for å opprette kontakt med SiO og ivareta politihøgskolestudentenes interesser i denne sammenheng.
Studentrådet bør tidligst mulig på året lage en oversikt over aktiviteter det ønskes økonomiske tilskudd fra KS for gjennomføring. Søknad om økonomisk støtte til arrangementer eller andre velferdstiltak bør være sendt KS god tid forut for aktiviteten.

Bodø:

Studentrådet er ansvarlig for å forvalte og bevilge tildelte velferdsmidler fra
Studentsamskipnaden i Bodø. Studentrådslederen skal være observatør ved møter i Studenttinget ved Universitetet i Nordland.

Samarbeid:

Studentrådslederne plikter å holde hverandre oppdatert og informert i sitt arbeid. Dersom en av studentrådslederne uttaler seg til media på vegne av studentene ved Politihøgskolen skal vedkommende på forhånd, hvis mulig, underrette lederne ved de andre studentrådene.

Studentrådsleder, nestleder, og hovedtillitsvalgt B2 for hvert av de tre studiestedene, bør møtes ved oppstart hvert semester.

§ 5 Møter /møteplikt

I utgangspunktet skal alle klasser være representert i Studentrådets møter. Studentrådsleder er ansvarlig for å lede møtene. I leders fravær overtar nestleder. Er en representant forhindret fra å møte eller må forlate møtet før det er slutt, skal dennes vararepresentant møte. Er en klasse forhindret fra å stille med en representant, skal en annen representant varsles, og dette skal meddeles på møtet når det starter. Klassetillitsvalgtes vararepresentant har møterett på møter der klassetillitsvalgte er til stede. Klassetillitsvalgtes vararepresentant kan innvilges talerett, men har ikke stemmerett dersom klassetillitsvalgte er tilstede.

Studentrådets leder kan ved behov innkalle til ekstraordinære møter. Det bør så vidt mulig avholdes møter hver måned. Sekretæren i studentrådet er ansvarlig for å innkalle til møte.

Saker som ønskes tatt opp skal sendes på mail til sekretær senest en uke før møtet, dersom ikke annet er bestemt.

Dersom en student som ikke tilhører Studentrådet har lyst til å være bisitter i et studentrådsmøte, skal dette klareres med studentrådsleder på forhånd. Bisitteren har ikke taleeller stemmerett. Som regel skal ingen nektes å bisitte ved et studentrådsmøte, med mindre særlige grunner taler for det.
På møtene skal dagsorden så vidt mulig følges. Viktige saker som ikke står på dagsorden kan imidlertid, etter forslag og godkjenning fra Studentrådet, tilføyes dagsorden/saksliste.

Studentrådets leder er ansvarlig for å holde møter med skolens ledelse og administrasjon. Det skal avholdes møte med ledelsen minimum en gang hver måned. Studentrådets leder er eller den han/hun anmoder kan også søke informasjon og få avklaringer på spørsmål fra skolens ledelse eller administrasjon utenom møtene. For møter i koordineringsutvalget, se §10.

Oslo:

I møter med skolens ledelse skal Studentrådets leder og nestleder delta.

Bodø og Stavern:

I møter med skolens ledelse skal alle tillitsvalgte delta.

§ 6 Behandling av saker

Studentrådet skal foreta en grundig behandling av alle saker som kommer inn.

Ved behandling av en sak kan studentrådets styre utrede/forberede saken før den legges frem for Studentrådet. Studentrådet kan også beslutte å nedsette et eget utvalg blant studentene for å forberede saker til behandling.

Studentrådet kan bestemme at en sak skal tas opp i møte med skolens ledelse. Dette anføres i referatet som skrives fra møtet.

§ 7 Referat

Sekretær fører referat fra hvert studentrådsmøte. Etter at det er skrevet et utkast til referat, skal sekretær legge det frem for studentrådsleder, som gjennomgår og godkjenner referatet. Alle referater skal fortløpende legges ut på Canvas, slik at alle studenter kan få innblikk i Studentrådets arbeid. Referatene skal være klare på Canvas innen tre dager etter møtet.

Sakene som behandles i studentrådet skal påføres fortløpende saksnummer, innenfor rammene av ett studieår. Sekretær er ansvarlig for at dette blir gjort. Dersom en sak har vært oppe til behandling i et tidligere møte, beholder den sitt saksnummer fra det første møtet, med mindre det har vært studentrådsskifte.

Studentrådet bør føre protokoll over alle fagutvalgrapporter, referansegruppe-rapporter, LMUrapporter og årsrapporter. Dette har sekretær i samråd med studentrådsleder ansvar for. Hensikten med dette er å kunne kvalitetssikre de arbeidene skolens ledelse gjør.

§ 8 Økonomi

Velferdsmidler fordelt fra Politihøgskolen til Studentrådet fordeles mellom de tre Studentrådene etter antall studenter ved utdanningsstedet. Velferdsmidler fra øvrige organisasjoner, eksempelvis studentsamskipnader, tilfaller det studentråd som er søker av midlene.

De midlene Studentrådet får til disposisjon skal brukes til velferd blant studentene i B1 og B3, og til drift av studentrådet.

Studentrådets økonomiansvarlige er ansvarlige for å føre regnskap og skal til enhver tid ha oversikt over disse midlene. Økonomiansvarlig er ansvarlig for å legge frem regnskap for skolen etter avtale, og senest 1.juni. Økonomiansvarlig og evt. leder er de eneste som har
tilgang til studentrådets konto. Bilag til regnskap skal underskrives av 2 personer; økonomiansvarlig og leder.

Oslo:

Studentrådet skal per studieår ikke benytte mer enn 15% av oppsparte midler.

Studentrådsleder kan i samråd med økonomiansvarlig godkjenne enkeltutgifter på opptil 3500,- uten at dette besluttes ved votering i studentrådet. Utgiften skal i så tilfelle være i tråd med rådets budsjetterte utgifter.

§ 9 Økonomisk underliggende organer

Underliggende organer av studentrådet skal ha egne vedtekter for driften og dens innhold. Disse vedtektene skal Studentrådet ha kopi av. Organene skal ha en ledelse bestående av minimum leder og økonomiansvarlig.
Studentrådet skal godkjenne nyoppstartede organer dersom disse ønsker å søke om økonomisk støtte.

De underliggende organers økonomiansvarlig skal ha koordineringsmøter med Studentrådets økonomiansvarlig ved behov, og minimum en gang per semester. Studentrådet skal til enhver tid ha innsynsrett i underliggende organers regnskap.

Søknad om økonomisk støtte oversendes Studentrådet skriftlig sammen med et budsjett for hvordan midlene skal benyttes. Studentrådet skal votere, etter å ha behandlet søknaden.

Leder for underliggende organer med overskudd etter gjennomført arrangement skal straks informere leder og økonomiansvarlig om beløpet og hva overskuddet er tiltenkt brukt til. Dette gjelder også organets inntekter uavhengig av hvor inntektene kommer fra.

Dersom organet ønsker å gjennomføre aktiviteter som utelukkende kun er for deler av studentene, skal dette legges frem for studentrådet, hvis disse aktivitetene vil føre til en samlet utgift. Studentrådet avgjør dette ved votering der simpelt flertall kreves.

Studentrådet kan beslutte at underliggende organers økonomiske midler og inntekter skal overføres til studentrådets hovedkonto dersom studentrådet mener det er særlige grunner som taler for dette Studentrådet avgjør dette ved votering der simpelt flertall kreves.

Papirer for fullmaktoverdragelser for kontoer skal om mulig være utfylt før avsluttet studieår. Økonomiansvarlig er ansvarlig for at dette gjennomføres.

Kopi av regnskap og bilag skal fremlegges studentrådet innen 1.april for godkjenning. Dersom et underliggende organ mottar midler fra flere enn ett av de tre studentrådene, skal alle studentråd som yter midler ha kopi av regnskap og bilag.

Arrangementskomiteen ved Politihøgskolen i Oslo skal hvert år ha minimum kr. 15 000,- i midler til oppstart.

§ 10 Fordeling av praksisplasser for andre studieår, B2

Studentrådet i Bodø, Oslo og Stavern skal påse at fordelingen av praksisplasser foregår etter fastsatte vedtekter. Inneværende studentråd i Bodø, Oslo og Stavern vil være ansvarlig for å redigere og tilpasse kriterier for å få tildelt praksisplasser på særskilt grunnlag hvert år. Dette
vil gjelde for neste års fordeling av praksisplasser. Dette for å sikre objektivitet i grunnlaget.

Studieadministrasjonen er ansvarlig for fordeling og tildeling av praksisplassene på vilkårene studentrådene bestemmer.

§ 11 Erfaringsskriv

Inneværende studentråd skal ved årets slutt, senest 20. april, vurdere om det er behov for å revidere erfaringsskriv som foreligger sammen med innehaver av verv. Dersom det skrivet som foreligger ikke er tilstrekkelig, skal det skrives nytt erfaringsskriv. Hvert verv skal ha minst ett erfaringsskriv som skal overleveres til hovedtillitsvalgt B2 før oppstart av nytt studentråd.

§ 12 Personvern

I henhold til personvernloven av mai 2018 oppbevarer Studentrådet personopplysninger for medlemmer av Studentrådet, samt innehavere av verv tilknyttet Studentrådet. Disse opplysningene er tilgjengelige for Studentrådets medlemmer, ledelsen og administrasjonen ved skolen. Formålet med oppbevaring er oversikt over hvem Studentrådet består av, samt hvem som innehar de ulike vervene. Studentrådsleder er behandlende part. Studentrådstyret har ansvar for å opprette kontakt med ansvarlig part ved skolen.

§ 13 Koordineringsutvalget

Koordineringsutvalget består av, fra studentenes side, leder og nestleder fra studentrådene i Oslo, Bodø og Stavern.

Koordineringsutvalgets oppgave er å samarbeide med skolens ledelse om saker som angår alle utdanningssteder (se for øvrig "Samarbeidsavtale mellom Politihøgskolen og studentene", pkt. 2).

Det skal avholdes møter mellom koordineringsutvalget, og rektor og assisterende rektor hver måned. Avdelingsleder for bachelor Oslo deltar også på disse møtene. På disse møtene behandles og drøftes saker som angår alle avdelinger.

Møtene foretas ved fremmøte eller videokonferanse mellom utdanningsstedene. Det bør tas sikte på at studieårets første møte avholdes i Oslo med personlig oppmøte av samtlige deltakere.

Det skal føres referat fra hvert møte som avholdes med ledelsen. De fremmøte studentene skal etter tur føre referat fra hvert møte som avholdes i Koordineringsutvalget. Referatet skal gjøres kjent for Studentrådet ved første studentrådsmøte. §7 første ledd gjelder tilsvarende.

I forbindelse med medlemskap i felles interesseorganisasjoner, herunder Norsk studentorganisasjon (NSO) gis koordineringsutvalget mandat til å representere hele studentorganisasjonen, altså alle tre studentrådene. Det skal velges representant fra ett studiested og vara fra et annet. Dette for å sikre bred representasjon inn i interesseorganisasjoner. Studentrådsleder ved valgte studiested er ansvarlig for at representant/vara velges.

Utgiftene til drift av Koordineringsutvalget dekkes i sin helhet av Politihøgskolen.

§ 14 Avstemning og valg

Voteringer i Studentrådet avgjøres, med mindre annet ikke er gitt, ved simpelt flertall; det vil si at en stemme overvekt er nok. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Det samme gjelder nestleder dersom leder er fraværende.

Voteringsformen kan være enten skriftlig eller ved håndsopprekning. Dersom en eller flere stemmeberettigede ber om det skal det foretas skriftlig votering, skal dette gjøres.

Studentrådet er ikke beslutningsdyktig med mindre 2/3 av representantene er til stede.

§ 15 Representanter til høgskolestyret

Studentrådet er ansvarlig for å gjennomføre valg av studentrepresentanter til høgskolestyret (Politihøgskolens styre).

Det skal velges to styrerepresentanter og to vararepresentanter, ved studiestedene Oslo og Bodø. Valgene ved de ulike studiestedene skal foregå uavhengig av hverandre. Valgene skjer ved at aktuelle kandidater presenterer seg for studentrådet og, og studentrådets representanter
avgjør ved valg.

Den kandidaten som får flest stemmer blir representant, mens den som får nest flest stemmer blir vararepresentant. Resultatet skal offentliggjøres for studentene snarest etter valget.

Etter valget er Studentrådet ansvarlig for å følge med representantene, slik at man er sikre på at studentenes interesser blir ivaretatt i høgskolestyret. Dersom representanten ikke sitter i Studentrådet, gis representanten observatørstatus i Studentrådet, og han/hun følger Studentrådets møter.

§ 16 Kommersielle avtaler

Studentrådet skal ikke hindre at kommersielle avtaler mellom studenter og/eller grupper av studenter, og tilbydere av varer eller tjenester blir inngått. Studentrådet skal heller ikke medvirke til at slike avtaler blir inngått.

§ 17 Oppløsning av studentrådet

En oppløsning av Studentrådet kan bare foretas på ekstraordinært møte for alle studentene ved utdanningsstedet. Møtet skal annonseres for alle studenter på hensiktsmessig måte, minimum to uker på forhånd.

Enhver student på Politihøgskolen kan fremsette ønske om ekstraordinært møte, dersom han/hun ønsker Studentrådet oppløst.

For oppløsning kreves 3/4 flertall av de fremmøtte.

§ 18 Endring av statutter

Forslag til endringer av statutter leveres skriftlig til studentrådsleder. Det kreves 2/3 flertall i alle tre Studentrådene for at en statuttendring skal tre i kraft.

De tre Studentrådene har anledning til selv å foreta statuttendring, dersom den aktuelle bestemmelsen kun gjelder det aktuelle studentråd. I slikt tilfelle trenger en ikke legge dette frem for de andre Studentrådene, men de skal snarest underrettes om endringen. Det kreves 2/3 flertall i det aktuelle Studentrådet for at endringen skal tre i kraft.

Ved forslag om statuttendring, skal representanten(e) for B2 gis anledning til å uttale seg, og denne/disse har i slike tilfeller dobbeltstemme i Studentrådet.

Studentrådets og studentrådsstyrets sammensetning og arbeidsfordeling

Studentrådet består av representanter fra alle klasser og er studentenes tillitsmannsapparat. Valget skal skje hvert år innen tre uker etter studiestart. Blant representantene i studentrådet blir det valgt et studentrådsstyre som skal bestå av totalt ni medlemmer. Disse ni er leder, nestleder, to kasserere, to sekretærer, hovedtillitsvalgt B2 og to andre styremedlemmer.

Studentrådsstyrets oppgave er å vurdere alle de saker som kommer inn, og å gi disse en grundig behandling. Sakene blir lagt fram for Studentrådet hvor det blir tatt avgjørelser etter avstemning.

Studentrådets undergrupper

Eksempler:

 • Arrangementskomiteen
 • Foredragsgruppa
 • Idrettslaget
 • Operativ treningsgruppe i Oslo
 • Kullbokkomiteen

Undergruppene kan selv bestemme hvor mange medlemmer de vil ha, men et minimumskrav er at hver gruppe har en leder og kasserer.

Spør ditt lokale studentråd om mer informasjon.

Operativ treningsgruppe

Operativ treningsgruppe ble startet av studentene høsten 2019. Det er studentene som selv drifter gruppen med veiledning fra faglærere ved skolen.

Gruppens formål:

 • å bidra til faglig utvikling innen felter som studenter viser interesse for
 • å legge til rette for mer studentdrevet trening innen orden og beredskap, med spesialområder som sanitet, taktikk, samband, arrestasjonsteknikk, kommunikasjon m.m.
 • å fremme et godt sosialt miljø ved skolen ved blant annet at man blir kjent på tvers av klasser

Idrettslaget

Politihøgskolens idrettslag i Oslo ble stiftet den 26. november 1992. Det finnes lag innenfor flere grener, og det arrangeres og deltas på ulike mesterskap.

Det er studentene selv som drifter idrettslaget og sitter i styret. Hvert studiested kan ha et lokalt lag.

Formål

Idrettslaget er en politisk nøytral sammenslutning og har som formål:

 • å fremme idrett og andre sunne fritidsaktiviteter ved samarbeid og kameratskap
 • å arbeide for å bevare og utvikle studentenes og de ansattes fysiske egenskaper
 • å gjøre Politihøgskolen til en kjent og populær utdanningsinstitusjon


Tilslutning

Laget er tilsluttet Norges idrettsforbund gjennom Oslo bedriftidrettskrets, Norges bedriftidrettsforbund, Norges Politiidrettsforbund og Norges studentidrettsforbund.

Medlemmer

Medlemmer må være student ved Politihøgskolen.

Aktiviteter

Hvilke aktiviteter som går hvert studieår avhenger av hva du og dine medstudenter ønsker å sette i gang. Aktiviteter som tidligere er blitt arrangert er håndball, volleyball, basketball, innebandy, innefotball, ski, både nordiske og alpine grener, atlet, friidrett, aerobic, friluftsliv, klatring og svømming. Lagene har deltatt i både politimesterskap, studentmesterskap, bedriftsserien og Holmenkollstafetten med stort hell.

Meld deg inn

Send e-post til postmottak@phs.no og merk e-posten med "idrettslag".