Koronasituasjonen: Status for videreføring av etter- og videreutdanninger

Politihøgskolen har sendt brev til politidistriktene og særorgan, med orientering om status for etter- og videreutdanninger ved høgskolen, i lys av koronasituasjonen. Brevet inneholder vurderinger og begrunnelser, sammen med en oversikt over studiene, både nåværende og planlagte.

En rekke studier videreføres, noen settes på vent og noen avlyses.

Her er en forkortet versjon, som inneholder oversikt over våre beslutninger inn mot de ulike studietilbudene.

Utdanninger som pågår

Med pågående utdanninger, menes utdanninger hvor studentene gjennom formelt opptak har fått studieplass. Disse kan deles i 1. nettbaserte utdanninger og 2. samlingsbaserte utdanninger.

Nettbaserte utdanninger

Nettbaserte utdanninger vil ikke kreve fysisk oppmøte for de aktuelle studentene. Studenter og fagansatte vil kunne arbeide med studiene på vanlig måte via ulike digitale læringsplattformer.

Pågående nettbaserte studier for vår 2020 er:

 • Begrenset politimyndighet - modul 1 innføring
 • Etterretning – modul 1 introduksjon
 • Forebygging og etterforskning av hatkriminalitet
 • Innføring i politiledelse - modul 1
 • Miljøkriminalitet - grunnleggende etterforskning av miljø, emne I
 • Nordic Computer Forensic Investigators - Module 1 Core
 • Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2A, 2B, 2C
 • Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3A, 3B og 3D
 • Nordic Computer Forensic Investigators Kurs i X-Ways Forensics
 • Politiets forvaltningsrettslige gjøremål - modul 1 alminnelig forvaltningsrett
 • Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler
 • Veiledningspedagogikk - modul 1, vinter
 • Veiledningspedagogikk - modul 1, vår


Nettbaserte utdanninger fortsetter som planlagt.

Samlingsbaserte utdanninger

Muligheten for digitalisering og avslutning via nettbasert undervisning, vil blant annet være avhengig av hvor langt i studieløpet studentene har kommet. Ansvarlige for utdanningene vurderer hvorvidt disse kan/bør gjennomføres ved at samlingene erstattes med digital læring, og/eller at det gjøres tilpasninger for arbeidskrav og eksamen.

Pågående utdanninger som er under tilpasning:

 • Etterforskning (VEF), lokal Oslo/Kripos
 • Etterforskning (VEF), lokal Trøndelag
 • Etterforskning (VEF), lokal Agder
 • Etterforskning (VEF), lokal Sør-Øst
 • Etterforskning (VEF), lokal Troms
 • Etterforskning (VEF), lokal Øst (her gjenstår to samlinger)
 • Etterforskning av seksuallovbrudd
 • Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledelse - kun eksamen gjenstår
 • Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere
 • Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere og oppdragsledere
 • Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
 • Kulturforståelse og mangfold - avsluttes som normalt
 • Miljøkriminalitet - grunnleggende etterforsking av miljøkriminalitet, emne II
 • Organisasjons- og lederutvikling i politiet - modul 2
 • Politiets påtalejurister
 • Påtalejurister i ledelse av tilrettelagte avhør
 • Sivil rettspleie på grunnplanet – modul 2A tvangsfullbyrdelse
 • Stabs- og lederutviklingsprogrammet
 • Tilrettelagte avhør


Utdanningene gjennomføres som planlagt med adekvate tilpasninger. Der hvor nettbasering ikke gjennomføres, utsettes studiene til høst 2020, eventuelt når smitte- og risikosituasjonen tillater gjennomføring.

Pågående samlingsbaserte utdanninger som med begrunnelse i ferdighetskrav ikke fullt ut kan tilpasses digital læring:

 • Arrestasjonsteknikk for instruktører i politiet, påbygningskurs
 • Bombehundeførere i politiet, grunnutdanning
 • Etterforskning, instruktørutdanning
 • Etterretning – modul 2 etterretning og etterretningsledelse
 • Grensekontroll, instruktørutdanning
 • Hundeførere med redningstjeneste
 • Kriminalteknisk etterforskning - modul 1C dokumentasjon
 • Nye hundeførere i politiet med søks-/narkotikahunder
 • Nye hundeførere i politiet med patruljehunder
 • Obligatorisk utdanning for politiets jurister
 • Veiledningspedagogikk - modul 2


Disse utdanningene utsettes til høst 2020, eventuelt når smitte- og risikosituasjonen tillater gjennomføring. Studentene/kursdeltakerne opprettholder studie/kursplass og trenger ikke ny innstilling fra politidistriktene.

Utlyste utdanninger for høst 2020 - søknadsfrist mars 2020 og 1. april 2020

Vi har utlyst til sammen 45 utdanninger for gjennomføring høst 2020 og vår 2021.

Nettbaserte utdanninger som ikke krever tilpasning:

 • Begrenset politimyndighet - modul 1 innføring
 • Forebygging og etterforskning av hatkriminalitet
 • Innføring i politiledelse – modul 1
 • Nordic Computer Forensic Investigators - Module 1 Core Concepts
 • Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2A Advanced Computer Forensic
 • Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2B Online Investigation
 • Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2C Network Forensics and Cybercrime
 • Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3F Memory Investigation
 • Nordic Computer Forensic Investigators – Module 3i Macintosh Forensic, Advanced
 • Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3K Report Generation Visualization
 • Politiets forvaltningsrettslige gjøremål - modul 1 alminnelig forvaltningsrett
 • Sivil rettspleie på grunnplanet - modul 1 innføring i juridisk metode
 • Skjulte etterforskningsmetoder - modul 1
 • Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler (frist 15. april)
 • Veiledningspedagogikk - modul 1


Opptak til, og gjennomføring av disse utdanningene, foregår som planlagt.

Samlingsbaserte utdanninger som med begrunnelse i ferdighetskrav ikke fullt ut kan tilpasses digital læring

 • Avhør av voksne
 • Dommere i politiets hundetjeneste
 • Etterforskning (VEF), sentral gjennomføring (kull 1)
 • Etterforskning (VEF), Møre og Romsdal politidistrikt
 • Etterforskning (VEF), Nordland politidistrikt
 • Etterforskning (VEF), Sør-Vest politidistrikt
 • Etterforskning (VEF), Vest politidistrikt
 • Etterforskning (VEF), sentral gjennomføring (kull 2)
 • Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere
 • Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere og oppdragsledere
 • Grensekontroll, instruktørutdanning
 • Kriminalteknisk etterforskning - modul 1B fotografering
 • Kriminalteknisk etterforskning - modul 2A vold og dødsfallsaker
 • Kulturforståelse og mangfold
 • Ledelse og utvikling i politiet som lærende organisasjon – modul 3B
 • Nye hundeførere i politiet med patruljehunder
 • Nye hundeførere i politiet med søks-/narkotikahunder
 • Obligatorisk utdanning for politiets jurister
 • Organisasjons- og ledelsesutvikling i politiet – modul 2
 • Politiets påtalejurister
 • Politioperative disipliner, instruktørutdanning
 • Praktisk prosessledelse i politiet
 • Påtalejurister i ledelse av tilrettelagte avhør
 • Strategisk ledelse og reform i politiet – modul 3A
 • Taktikk for instruktører i politiet, påbygningskurs
 • Tilrettelagte avhør av barn
 • Tilrettelagte avhør av særlige sårbare personer
 • Våpentjeneste for instruktører i politiet, påbygningskurs


Disse utdanningene avlyses for høst 2020.

Unntak gjøres for følgende utdanninger, hvor beredskapshensyn og forpliktelser gjør at opptak gjennomføres i henhold til ordinære rutiner.

Utdanningene gjennomføres når smitte- og risikohensyn tillater det:

 • Innsatspersonell kategori 3 (UEH), grunnutdanning
 • Innsatspersonell til politiets bombetjeneste
 • Nasjonal beredskap og krisehåndtering


Av beredskapshensyn vil godkjenningsprøver for eldre hundeførere, som tidligere har gjennomført utdanning for nye hundeførere, med ny hund gjennomføres når smitte- og risikosituasjonen tillater dette. Disse hundeførerne vil få midlertidig godkjenning frem til samling 4 kan gjennomføres i tråd med smitte- og risikohensyn.

Kritiske behov og eksterne oppdragsgivere

For tjenesteutøvelsen i enkelte stillingskategorier kreves det gjennomført utdanning. Vi er i dialog med Riksadvokaten, og vil fortsette dialogen med Politidirektoratet rundt nødvendige tilpasninger.

Vi ønsker, i prioritert rekkefølge, politidistrikts og særorgans vurdering av kritisk utdanningsbehov, og hvor det er behov for at utdanninger planlegges fra januar 2021. Vi ber om innspill innen 1. juni 2020, etaten er informert om dette i brev.

Det er videre flere utdanninger hvor vi er i dialog med eksterne oppdragsgivere.

For politidistriktene gjelder dette følgende utdanninger:

 • Førstelinjelederprogrammet Vest politidistrikt
 • Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet


Vi vil komme tilbake til disse utdanningene etter nødvendige avklaringen med respektive etater og samarbeidspartnere.

Spørsmål og kontaktinformasjon

Spørsmål om pågående utdanninger kan du sende på e-post til studiekontoret.oslo@phs.no. For spørsmål om opptak og avlyste utdanninger, send e-post til opptakevu@phs.no.