Forskning fortsetter opp og frem

Forskningsmeldingen 2019 er nå offentliggjort. Den viser både temaer, omfang og nivå på forskningsarbeidet ved Politihøgskolen.

Bilde av to illustrasjoner av menneskehoder satt sammen av tannhjul og puslespillbrikker.
LEVENDE FORSKNINGSMILJØ: Takk til dere som hver dag jobber for at Politihøgskolen skal "være et ledende miljø innen politiforskning!" Illustrasjonsfoto.

Dette er innledningen til meldingen, skrevet av rektor Nina Skarpenes:

En av Politihøgskolens overordnete strategier i inneværende periode er å "være et ledende miljø innen politiforskning". Dette satsningsområdet operasjonaliseres gjennom to delmål:

  • videreutvikle politivitenskapen og øke andelen eksternfinansiert forskning
  • være en tydelig og aktiv kunnskapsformidler i akademia og politiet/justissektoren og en aktiv deltager i samfunnsdebatten


Les hele Forskningsmeldingen 2019 (En engelsk versjon av meldingen vil bli publisert så snart den er klar.)

Forskningsmeldingen viser hvordan vi aktivt arbeider for å nå disse målene. Ansatte ved Politihøgskolen har lenge hatt et utstrakt samarbeid med kolleger fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Det har de siste årene vært jobbet godt med utvikling av søknader til Norges forskningsråd og EUs rammeprogram.

Fortsatt høyt nivå - og økning

Ved utgangen av 2019 deltok Politihøgskolen i tre prosjekter med finansiering fra EU, og i fem prosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd. I tillegg er fire prosjekter finansiert av Nordforsk, to med midler fra andre eksterne kilder, og ti prosjekter er finansiert av Politihøgskolen og en samarbeidspartner. Disse tallene viser at antall prosjekter med ekstern finansiering fortsetter å ligge på et høyt nivå.

Ett av målene med forskergruppene på Politihøgskolen er at de skal styrke fagmiljøene ved høgskolen på tvers av avdelinger og lokasjoner. Våre ni grupper bidrar aktivt for å nå dette målet. Temaene de jobber med dekker ulike politifaglige utfordringer, organisasjon og ledelse, politiutdanning og forskningsmetoder. Etter et liten nedgang i antall publikasjoner i 2018, var 2019 et nytt "rekordår" med hensyn til antall publikasjoner. Vitenskapelige artikler er nesten fordoblet sammenlignet med fjoråret, og også antallet faglige kapitler og kronikker har økt i 2019. Våre ansatte fortsetter altså å utvikle politiforskningen og være aktive i samfunnsdebatten.

Digitalt hurtigtog

Årets innledningsartikkel "Politiet i et digitalisert samfunn" bygger på boken Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi som ble utgitt i september 2019. Boken er redigert av Inger Marie Sunde og Nina Sunde, og inneholder kapitler skrevet av medlemmer i forskergruppen "Politiet i et digitalisert samfunn".

Sentrale temaer for politiets arbeid i et samfunn som endres av ny teknologi, løftes frem. Artikkelen belyser også øvrig forsknings- og formidlingsaktivitet ved Politihøgskolen rundt lignende tema.

Aktuell kunnskap

Dette viser aktualiteten av forskningen ved Politihøgskolen, og dens betydning for en kunnskapsbasert utdanning og utvikling av norsk politi, i et samfunn i rask endring. Relevant forskning og kunnskapsutvikling er avgjørende for norsk politi og justissektor. Dette er særlig viktig i de endringstider vi er inne i. Politihøgskolen skal bidra til at politiet jobber kunnskapsbasert på alle nivå og i alle typer oppdrag. Gjennom forskningsformidling i mange kanaler, samt gjennom bachelorstudiet, masterstudiene og etter- og videreutdanningene legger vi til rette for dette. De fagansatte bidrar dessuten til at høgskolen er en spennende og faglig drivende arbeidsplass.