Arbeid med elektroniske spor – et arbeid for generalisten eller spesialisten?

I desember 2019 leverte politioverbetjent Leif Erik Andreassen og politioverbetjent Geir Andresen sin masteroppgave, men grunnet prosess for sensur hos UCD falt ikke sensur før siste halvdel av 2020. Vi gratulerer begge med graden MSc. in Forensic Computing and Cyber Crime Investigation ved School of Computer Science and Informatics ved University College Dublin.

Bør Politihøgskolen justere utdanningen slik at studentene er bedre skikket til LDF-undersøkelser? Foto: Geir Andresen

Bakgrunn

Tradisjonelt har dataspesialister i norsk politi utført de fleste oppgaver som omhandler elektroniske bevis. Teknologiutviklingen har satt denne måten å jobbe og tenke på under press. I dag er det ofte et begrenset handlingsvindu for å sikre digitale bevis, og dersom man ikke benytter denne muligheten kan bevis bli utilgjengelige eller gå tapt for alltid.

De som er ute i aktiv tjeneste (First Respondere/FR) er de som sannsynligvis først kommer i kontakt med påslåtte digitale enheter som inneholder elektroniske bevis. Undersøkelsen av en påslått enhet (Live Data Forensics/LDF) er et klart avvik fra den etablerte metodikken politiet i all behandling av potensielle elektroniske bevis tilstreber å følge. Dette avviket fra etablert metodikk er helt nødvendig i mange straffesaker.

Metode og funn

I denne oppgaven undersøker forfatterne i hvilken utstrekning studenter i praksisåret utfører LDF og hvordan utførelsen ble gjennomført. Analysen av data fra gjennomført spørreundersøkelse viser at over halvparten av studentene utførte LDF i løpet av praksisåret – spesielt LDF på mobiltelefoner. Analysen viser også at mange LDF-undersøkelser ikke utføres i henhold til metodikk/prinsipper, noe som kan føre til at digitale bevis ikke blir oppdaget, ikke sikret, at de endres, ødelegges, eller degraderes og derfor ikke kan bli brukt i retten. Dette kan igjen føre til justisfeil og til at samfunnets tillit til politiet svekkes.

Anbefalinger

I oppgaven diskuterer forfatterne om det er behov for å forskyve grensen mellom hva som skal regnes som generalistoppgaver(FR) og hva som bør være spesialistoppgaver. Basert på funn kommer de med noen anbefalinger:

  1. Det bør utarbeides retningslinjer for hvordan LDF skal utføres på mobiltelefoner
  2.  Politihøgskolen bør justere utdanningen i tråd med over nevnte retningslinjer
  3. Politidistriktene må sikre at First Respondere har tilstrekkelig kompetanse, og at LDF utføres i henhold til både norske lover og annet ratifisert regelverk

Fulltekst i PIA